Nowości

Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas I – VIII „Uzależnieniom powiedz NIE!”

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym dla klas I – VIII „Uzależnieniom powiedz NIE!”

Regulamin
Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas I – VIII „Uzależnieniom powiedz NIE!”

I Cele konkursu: – promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych; – zaangażowanie uczniów do działań profilaktycznych; – uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z uzależnieniami; – uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.

II Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom (np. nikotynizm, alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer, itp.) ze szczególnym zwróceniem uwagi na negatywne konsekwencje.
2. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię, nazwisko, klasa.
3. Prace należy wykonać indywidualnie, w dowolnej technice, w formacie A-3.
4. Każdy uczestnik ma prawo złożyć nie więcej niż jedną pracę konkursową.

III Termin i warunki dostarczania prac: Prace należy składać do 26.11.2018 r. do wychowawców świetlicy klas I – IV

IV Kryteria oceny prac:
1. Profilaktyczny przekaz treści
2. Oryginalność ujęcia tematu (pomysłowość)
3. Estetyka pracy. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej w składzie: p. Milena Garbacz – Zatorska, p. Lutosława Koc – Kozakowska i p. Bożena Ponikiewska.

Ogłoszenie wyników nastąpi 5/XI 2018 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Lista nagrodzonych i ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz zaprezentowane w holu głównych szkoły (5/XI – 8/XI).

Uwagi końcowe:
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno – edukacyjnych na terenie szkoły. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Organizatorzy: B. Ponikiewska i G. Milewski

Udostępnij: