Ogłoszenia

Konsultacje dla klas 8 w szkole i zajęcia rewalidacyjne

Z zajęć w formie konsultacji i zajęć rewalidacyjnych w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Konsultacje odbywają się tylko po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału drogą elektroniczną.
Zajęcia rewalidacyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konsultacjach nauczycielowi prowadzącemu zajęcia drogą elektroniczną na maila najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje do godziny 14.00.

Jeżeli uczeń nie może przyjść na umówione spotkanie musi zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej aby nauczyciel mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

Konsultacje indywidualne oraz grupowe oraz zajęcia rewalidacyjne odbywają się
z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

W grupie na konsultacjach może przebywać do 12 uczniów. W miarę możliwości w stałej sali dla tej samej grupy.
Uczeń zobowiązany jest przynieść własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.
W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.
Na zajęcia uczeń przynosi wypełnione oświadczenie o zgodzie na pomiar temperatury załącznik nr 1(Zgoda na pomiar temperatury).
Uczniowi mierzona jest temperatura.
Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce.
Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
Uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
W szkole unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu,
w toalecie lub innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.
Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk z instrukcją obsługi i wszystkie osoby wchodzące do placówki muszą korzystania z niego.
Uczeń korzysta z biblioteki szkolnej, zgodnie z nowymi zasadami wypożyczania książek.

Wypożyczanie książek odbywa się po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną u nauczyciela bibliotekarza j.gruszczynska@sp5kg.pl . Odbiór odbywa się w wyznaczonym miejscu przy wejściu do szkoły. O chęci zwrotu książki uczeń informuje nauczyciela bibliotekarza drogą elektroniczną a książkę pozostawia w wyznaczonym miejscu. Oddaną książkę oznacza się datą oddania przyjęcia a następnie pozostawia w wyznaczonym miejscu przez 72 godziny na kwarantannie.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem konsultacji indywidualnych i grupowych.

Zajęcia grupowe:

Klasa/ przedmiot 8 a 8 b 8 c
matematyka Poniedziałek 8.00-8.45

Sala: 30

Nauczyciel: E. Kozłowska

Poniedziałek 9.00-9.45

Sala: 30

Nauczyciel E. Kozłowska

Poniedziałek 8.00-8.45

Sala: 37

Nauczyciel K. Trojanowska

j. polski Wtorek 8.00-8.45

Sala: 30

Nauczyciel A. Ziółkowska

Wtorek  9.00-9.45

Sala: 30

Nauczyciel: A. Ziółkowska

Wtorek 8.00-8.45

Sala: 32

Nauczyciel: M. Korytowska

j. angielski Środa 8.00-8.45

Sala 30

Nauczyciel: A. Waleriańczyk

Sala: 32

Nauczyciel: P. Krejer

Środa 8.00-8.45

Sala: 31

Nauczyciel: M.Marciniak

Środa 9.00-9.45

Sala: 30

Nauczyciel: A. Waleriańczyk

Środa 8.00-8.45

Sala: 33

Nauczyciel: B.Stępień

Środa 9.00-9.45

Sala: 32

Nauczyciel: P. Krejer

j. niemiecki     Poniedziałek 10.00-10.45

Sala: 31

Nauczyciel J. Kochman-Gebauer

Udostępnij: