Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://old.sp5kg.pl

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II w Kołobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II w Kołobrzegu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Dokumenty i fotografie nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych.

Przy tekście powiększonym do 200% nie wszystkie treści są widoczne i dostępne.

Niektóre elementy interfejsu mogą nie posiadać stosownej etykiety w nazwie.

Strony nie posiadają skrótów umożliwiających pominięcie bloków.

Filmy zostały opublikowane częściowo przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretariat szkoły, sekretariat@sp5kg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (94) 3516241. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Arciszewskiego 20.

Przy wejściu głównym jest podjazd dla niepełnosprawnych prowadzący na hol szkoły.

Przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada toaletę dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Wszystkie pomieszczenia w szkole znajdują się na jednym poziomie, szkoła nie posiada barier architektonicznych uniemożliwiających poruszanie się osobom na wózkach.

W szkole nie ma systemów informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Szkoła nie zezwala na wstęp z psem asystującym.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Udostępnij: