Podstawowe informacje o egzaminie

1.    Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

2.    Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

a. w terminie głównym:

 • Język polski -15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek ) godz. 9.00.
 • Matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 9.00.
 • Język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa ) godz. 9.00.

b. w terminie dodatkowym:

 • Język polski -3 czerwca 2019 r. (poniedziałek ) godz. 11.00
 • Matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) godz. 11.00
 • Język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa ) godz. 11.00

3.    Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono daną egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

4.    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5.    Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

 • Język polski.
 • Matematykę.
 • Język obcy nowożytny.

6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia:

 • Pierwszego dnia – język polski, który trwa 120 minut.
 • Drugiego dnia – matematyka, który trwa 100 minut.
 • Trzeciego dnia – język obcy nowożytny, który trwa 90 minut.

7. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

8. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

9. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

10. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany WYŁĄCZNIE na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. (kontynuacja z klas I-III) podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

11. Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty (przeprowadzanych w kwietniu i czerwcu): 14 czerwca 2019r.

12. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 14 czerwca 2019 r.

13. Termin wydawania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 21 czerwca 2019 r.