Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

1.PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE

 1. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
 3. w terminie głównym:
 • Język polski -21 kwietnia 2020r. (wtorek ) godz. 9.00
 • Matematyka – 22 kwietnia 2020r. (środa) godz. 9.00
 • Język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020r. (czwartek ) godz. 9.00
 1. w terminie dodatkowym:
 • Język polski -1 czerwca 2020r. (poniedziałek ) godz. 9.00
 • Matematyka – 2 czerwca 2020r. (wtorek) godz. 9.00
 • Język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020r. (środa ) godz. 9.00
 1. termin ogłoszenia wyników – 19 czerwca 2020r.
 2. termin wydawania zaświadczeń – 26 czerwca 2020r.
 3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
 4. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
 5. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono daną egzamin ósmoklasisty
  z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
 • język polski
 • matematykę
 • język obcy nowożytny
 1. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia:
 • Pierwszego dnia – język polski, który trwa 120 minut
 • Drugiego dnia – matematyka, który trwa 100 minut
 • Trzeciego dnia – język obcy nowożytny, który trwa 90 minut
 1. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
 2. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
 3. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole
  w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany WYŁĄCZNIE na podstawie wymagań określonych w wariancie
  II.1. (kontynuacja z klas I-III) podstawy programowej kształcenia ogólnego
  w zakresie języka obcego nowożytnego.

 

DOSTOSOWANIA FORM I WARUNKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY PRZEPROWADZANEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
 2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
 3. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia,
 4. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 5. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
 6. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty,
 7. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
 8. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie sprawdzianu nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisani lub specjalisty odpowiednio
  z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 

 1. Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

 

Lp. Uczeń: Dostosowanie Podstawa (dokument)
formy warunki
1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze

względu na niepełnosprawność

tak

 

tak

 

orzeczenie

 

2.

 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym nie

 

tak

 

orzeczenie

 

3.

 

posiadający orzeczenie
o potrzebie indywidualnego

nauczania

nie

 

tak

 

orzeczenie

 

4.

 

chory lub niesprawny czasowo

 

nie

 

tak

 

zaświadczenie

o stanie zdrowia

wydane przez

lekarza

5.

 

posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach
w uczeniu się, w tym:
z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
nie

 

tak

 

opinia

poradni

psychologiczno

pedagogicznej

 

6. który w roku szkolnym 2019/2020 był objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole ze względu na:

a.     trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

b.     zaburzenia komunikacji językowej

c.     sytuację kryzysową lub traumatyczną

nie tak

 

pozytywna opinia rady

pedagogicznej

 

7.

 

o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2019r. Prawo Oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu tak

 

tak

 

pozytywna opinia rady

pedagogicznej

 

 

 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w lub opinię się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019 r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.
 2. Opinia rady pedagogicznej, jest wydawana na wniosek:
 3. nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców ;
 4. rodziców.
 5. Dla uczniów wymienionych w tabeli w pkt 2.–6. nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych. Dla uczniów wymienionych w pkt. 7. nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego.
 6. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nie później niż do 27 września 2019r.
 7. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków
  i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wskazanych w Tabeli 1, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla danego ucznia.
 8. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie. Wniosek powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Uzgodnienia pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej odbywają się w formie pisemnej do 8 listopada 2019 r. Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, o których mowa powyżej, nastąpi po tym terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich dostosowań.
 9. Do 20 listopada 2019 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie (załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.
 10. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w pkt.10., nie później niż do 25 listopada 2019 r. (jako oświadczenie w załącznikach wymienionych w pkt. 10.).
 11. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty wystąpi po 25 listopada 2019 r., dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia.
 12. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
 13. Egzamin ósmoklasisty powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli zdający korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań:
 14. korzystanie z urządzeń technicznych,
 15. korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego,
 16. udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego)
  w czytaniu lub pisaniu,
 17. Czas przedłużony o dodatkowe przerwy.
 18. Gdy do przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w oddzielnej sali uprawniony jest więcej niż jeden uczeń w danej szkole, którym przysługują dostosowania wymienione w pkt. 14a i 14b, możliwe jest przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty dla wszystkich tych uczniów w jednej sali, pod warunkiem że przebieg egzaminu ósmoklasisty nie będzie zakłócony dla żadnego z tych zdających. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dostosowanie dotyczy zdających egzamin z różnych języków obcych nowożytnych.
 19. Przedłużenie czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego, oznacza to, że pracę z arkuszem można przedłużyć:
 • Z języka polskiego – nie więcej niż 60 minut,
 • Z matematyki – nie więcej niż o 50 minut,
 • Z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.

Czas pracy z arkuszem dostosowanym do rodzaju niepełnosprawności wydrukowany na stronie tytułowej arkusza uwzględnia przedłużenie, o którym mowa powyżej (por. Tabela 2.).

 1. Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub pisaniu, przebieg egzaminu ósmoklasisty musi być rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część pracy egzaminacyjnej.
 2. Nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym może wchodzić w skład zespołu nadzorującego jako jeden z nauczycieli.
 3. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla osób korzystających
  z komputera lub pomocy nauczyciela wspomagającego określone są w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020.
 4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w pkt. 20. może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, nie później niż do 02 grudnia 2019r.
 6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Dostosowanie takie wymaga pisemnego porozumienia
  z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej (do 8 listopada 2019r.).
 7. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w miejscu innym niż szkoła (np. w domu, szpitalu). Zgodę na przeprowadzenie egzaminu
  w miejscu innym niż szkoła dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły –przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole, złożony
  w porozumieniu z rodzicami ucznia do 15 stycznia 2020r. Jeżeli konieczność przyznania dostosowania, o którym mowa powyżej, nastąpi po ww. terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takiego dostosowania.

 

SPOSOBY DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W SP5

 

Uczniowie z afazją (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

 

 1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
 2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 16;
 3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu. W przypadku zdających z afazją nauczyciel wspomagający może udzielać dodatkowych wyjaśnień dotyczących poleceń do zadań oraz instrukcji dla zdającego (nie samych zadań, w tym tekstów).

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego uczeń korzystający
z pomocy nauczyciela wspomagającego ma obligatoryjnie przyznaną płytę CD
z dostosowanym nagraniem wraz z przedłużeniem czasu trwania egzaminu (patrz pkt 5.).

 1. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych
  z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 2. Płyta CD do arkuszy standardowych z języka obcego nowożytnego
  z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

Przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie dostosowania określonego w pkt 2. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o 45 minut.

 1. Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności, np. logopedy (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

 1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia
 2. przedłużenie czasu
 3. uprawnienie do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
  (tj. zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych).

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela.

Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z nagraniem dostosowanym do potrzeb tej grupy uczniów (odpowiednio wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie).

 1. Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu
  i środków dydaktycznych.

Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

 1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia:
 2. przedłużenie czasu
 3. uprawnienie do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
  (tj. zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych).

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela.

Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD
z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się
z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

 1. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy w toku edukacji uczeń został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).
 2. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny) pracy egzaminacyjnej LUB gdy zdający posługuje się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji).
 3. Obecność w sali osoby niezbędnej dla uzyskania właściwego kontaktu
  ze zdającym oraz/lub pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu
  i środków dydaktycznych (osoba ta może być członkiem zespołu nadzorującego).
 4. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia.

 

Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

 1. Zapewnienie obecności specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem.
 2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt.16, w zależności od potrzeb.
 3. Przystąpienie do sprawdzianu w oddzielnej sali.

 

Uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

 1. Arkusz dostosowany do potrzeb zdających: egzamin ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki.
 2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 16, w zależności od potrzeb (dotyczy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki).
 3. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali (dotyczy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki).
 4. Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego (polsko
  -obcojęzycznego i obcojęzyczno-polskiego) w wersji papierowej lub elektronicznej (dotyczy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego
  i matematyki). Słownik zapewnia szkoła lub uczeń.
 5. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami
  w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

 1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
 2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt.16.
 3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej).
 4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi zdającego do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń (słuchacz) w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego uczeń korzystający
z pomocy nauczyciela wspomagającego ma obligatoryjnie przyznaną płytę CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się
z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie). Korzystanie z płyty z dostosowanym nagraniem wymaga przyznania dostosowania określonego w pkt X.2. w maksymalnym wymiarze,
tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o 45 minut.

 1. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie
  i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności
  w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 2. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych
  z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu ósmoklasisty

egzaminu ósmoklasisty Arkusz standardowy Przedłużenie czasu Arkusz dla osób z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera Arkusz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  0100 0100 – przedłużenie czasu 0200* 0800*
Język polski 120 Do 180 Do 180 Do 180
matematyka 100 Do 150 Do 150 Do 150
Język obcy nowożytny 90 Do 135 Do 135 Do 135

 

*w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języków obcych nowożytnych dla tych zdających opracowana jest płyta CD z dostosowanym nagraniem

Udostępnij: