Terminy zebrań z rodzicami

Termin                       Przebieg, cel  spotkania
10 września 2019 r. Zebranie.

Organizacja roku szkolnego. Wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, PZO, Kodeksem Ucznia, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Kalendarzem na rok szkolny 2019/2020, procedurami
i regulaminami obowiązującymi w szkole; zapoznanie z wysokością składek na ubezpieczenie i Radę Rodziców, zapoznanie z zasadami organizacji lekcji religii i Wdż, oferta zajęć pozalekcyjnych, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych  i  publikowanie zdjęć, podpisanie zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach  i  wycieczkach szkolnych oraz udział w projektach i programach; aktualizacja danych  i  zebranie numerów telefonów od rodziców; zapoznanie z zasadami usprawiedliwiania nieobecności; zebranie opinii i orzeczeń Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

23 września 2019 r.

(poniedziałek)

Zebranie z rodzicami uczniów klas VIII – egzamin ósmoklasisty. Zapoznanie ze sposobami dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty.
29 października 2019 r. Zebranie.

Zapoznanie z wynikami diagnoz. Informacja o ocenach cząstkowych, postępach  i  sukcesach dziecka, trudnościach w nauce  i możliwości uzupełniania braków. Omówienie zachowania dziecka, frekwencji, udziału w zajęciach dodatkowych. Informacja o ocenach cząstkowych.

17 grudnia 2019 r. Zebranie.

Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen semestralnych zajęć dydaktycznych  i z zachowania, przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz możliwości uzupełnienia braków. Informacja na temat absencji i zachowania dzieci. Ankiety i ewaluacja wewnętrzna szkoły.

28 stycznia 2020 r. Spotkania indywidualne. Informacja o ocenach klasyfikacji śródrocznej. Sukcesy uczniów oraz ich niepowodzenia szkolne- analiza indywidualnych przypadków.
24 lutego 2020 r. Szkolenie dla rodziców klas 8 – egzamin ósmoklasisty.

Spotkanie indywidualne.

 Informacja o ocenach cząstkowych, postępach i sukcesach dziecka, trudnościach w nauce i możliwości uzupełniania braków. Omówienie zachowania dziecka, frekwencji, udziału  w  zajęciach dodatkowych.

07 kwietnia 2020 r. Spotkanie indywidualne.

Informacja o ocenach cząstkowych, postępach i sukcesach dziecka, trudnościach w nauce i możliwości uzupełniania braków. Omówienie zachowania dziecka, frekwencji, udziału  w  zajęciach.

Zebranie z rodzicami uczniów klas zerowych- tematyka – dojrzałość szkolna.

12 maja 2020 r. Zebranie.

Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen rocznych z zajęć dydaktycznych  i  z  zachowania, przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz możliwości uzupełnienia braków. Informacja na temat absencji i zachowania dzieci. Zapoznanie rodziców z wnioskami z diagnoz, wnioskami z ankiet i ewaluacji szkolnej.

16 czerwca 2020 r. Spotkania indywidualne.

Informacja o ocenach cząstkowych postępach  i  sukcesach dzieci, trudnościach w nauce.

17 czerwca 2020 r. Zebranie z rodzicami przyszłych pierwszaków oraz rodzicami przyszłych przedszkolaków.

Dyrekcja szkoły przypomina: obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa

Udostępnij: