Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego (aktualizacja z 25 lutego 2021 r.)

Uczniowie oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych

1 Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

 1. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji
  w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 3. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • uczniowie
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj. nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania testu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie testu diagnostycznego (np. komputery, sprzęt medyczny)
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli w szkole odbywają się np. zajęcia uczniów klas I–III
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób testu wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 1. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 2. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
 3. Cudzoziemcy przystępujący do danego testu diagnostycznego, którym jako sposób dostosowania testu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki.
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.
 5. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do testów diagnostycznych.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.
 3. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.
 1. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 2. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).
 3. Uczniowie, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do testu diagnostycznego w odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi uczniami oraz uczniami i nauczycielami, wynosi 2 m.
 4. Nauczyciele powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy uczniów w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla nauczycieli w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy uczniów.
 5. Dla każdego ucznia zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon oraz będą przygotowane przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
 6. Na terenie szkoły wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu przeprowadzania testu diagnostycznego

 1. Nauczyciele powinni zapoznać się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas testów diagnostycznych.
 2. Nauczyciel / dyrektor szkoły / wychowawca informuje nauczycieli przeprowadzających test diagnostyczny w danej sali, że w tej sali do testu diagnostycznego przystępuje uczeń chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Nauczyciele nadzorujący przebieg testu diagnostycznego w danej sali muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako objawów „niepokojących”.
 3. Nauczyciele w rękawiczkach odbierają arkusze od dyrektora szkoły. Arkusze są rozdawane uczniom również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Przed rozpoczęciem testu diagnostycznego należy poinformować uczniów o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakazie kontaktowania się z innymi uczniami
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po zakończonym teście.
 1. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny – zarówno przed tym testem, jak i po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły:

1) przekazuje uczniom z wyprzedzeniem ( 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem testu

2) wpuszczanie uczniów na teren szkoły odbywa się różnymi wejściami, np. wg podziału na sale

3) nauczyciele poinstruują uczniów, aby wrażeniami po teście dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

O przyjętych rozwiązaniach zostaną poinformowani uczniowie, i ich rodzice/prawni opiekuni,

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania testu diagnostycznego z danego przedmiotu lub testu diagnostycznego w dostosowanych warunkach

 1. a) zakrywanie nosa i ust przez nauczycieli i inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu, np. nauczyciela wspomagającego, specjalistę z zakresu niepełnosprawności podczas każdego kontaktu z uczniem, a w sytuacjach wymagających kontaktu z nauczycielami – również przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia
 2. b) zachowanie odpowiedniego (co najmniej 1,5-metrowego) odstępu pomiędzy uczniem a nauczycielami,
 3. c) dezynfekcji sprzętu lub urządzenia, jeżeli z tego samego sprzętu lub urządzenia korzysta uczeń i nauczyciel, chyba że nauczyciel korzysta z tego urządzenia lub sprzętu w rękawiczkach
 4. d) zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla nauczycieli
 5. e) wietrzenia pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany test, przed testem, a jeżeli to możliwe – również w trakcie testu.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 podczas próbnego egzaminu ósmoklasisty.

 1. W placówce wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
 2. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, strój ochronny, termometr bezdotykowy, oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 3. Przed egzaminem pracownicy szkoły oraz członkowie zespołu nadzorującego niebędącymi pracownikami szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na egzamin – osoby te powinny telefonicznie poinformować dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji (pod żadnym pozorem osoby te nie mogą pojawić się w placówce). Osoby te powinny zostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112
  i poinformować, że mogą być zakażone koronawirusem.
 4. Wszystkie osoby uczestniczące w egzaminie powinny śledzić informacje
  Głównego Inspektora Sanitarnego (www.qis.qov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.qov.pl/web/koronawiris).
 5. Pracownik szkoły lub członek zespołu nadzorującego, który zauważył u siebie podczas trwania egzaminu objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 6. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje
  o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe – zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzeniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzenie egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzenie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
 9. W przypadku egzaminu ósmoklasisty, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji
  w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno epidemiologiczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu
  i skorzystać z teleporady medycznej.
 10. Niepełnoletni zdający w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną, strój ochronny i rękawiczki.
 11. W przypadku gdy stan zdrowia niepełnoletniego zdającego nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, rodzice odbierają go ze szkoły przy drzwiach wyjścia awaryjnego od strony placu zabaw.
 12. Obszar, w którym przebywała i poruszała się osoba z podejrzeniem zakażenia
  COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak
   klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

13.Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po
     opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie
     dotykowe.

14.Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
     w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie,
     i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały
     kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

15.W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do
     właściwej powiatowej stacji sanitaratno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania
     porady.

16.Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych
     niepełnoletnich zdających czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia
    COVID-19.

17.Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej
     stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań
     w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

18.W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym
     zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała na egzaminie w placówce,
     Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się
     z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do
    dalszego postępowania.

Udostępnij: